İhracat Geliştirme ve Teşvik Etme

Uluslararası alana açılmaya yönelik hizmetlerimiz bireysel işletmeler, üreticiler, sektörel kuruluşlar ve ihracatı geliştirme kurumlarının yanı sıra kamuya ait Ticareti Geliştirme Kurumları (TGK) ile ekonomi ve ticaret bakanlıkları için tasarlanmıştır. Özetle, yukarıda anılan müşteri kategorilerinin herbiri ile çalışmak aşağıdaki hizmetlerin teminini gerektirmektedir:

İşletmeler, ihracat kümeleri – Rolümüz, esas olarak söz konusu projenin gelişmişlik düzeyine bağlıdır ve hizmetlerimizi, müşterinin gereksinimleri, öncelikleri ve kaynakları doğrultusunda şekillendirmeye ve zamanlamaya dayanır. Müşterinin gereksinimlerini pazar araştırması, pazarın yapısının haritasının çıkartılması ve pazara giriş sorunlarının tanımlanması (ilgili standartlar, gümrük vergileri/kotalar, yasal düzenlemeler ve yasal çerçeve), pazarda kilit rol oynayan oyuncuların profilinin çıkartılması ve bu oyuncuların satın alma kararlarına yön veren etkenlerin tanımlanması hizmetleri ile karşılayabiliriz. Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak, ilgili firma ya da grubun hedefleri ve kaynakları doğrultusunda, pazara giriş stratejisini ya da pazar payını artırma stratejisini geliştirme aşamasına geçebiliriz.

İhracatı ya da Ticareti Geliştirme Kurumları (TGK’lar), özel sektör kuruluşları ve ekonomi ve ticaret ile ilgili bakanlıklar  – bu müşteri kategorilerine verdiğimiz hizmetler tipik olarak ulusal düzeyde, sektörel düzeyde ya da değer katma zinciri düzeyinde, erken dönemde ihracat geliştirme ya da teşvik faaliyetlerinin geliştirilmesi ya da gözden geçirilmesine dahil olabilmeyi gerektirir. Geliştirilen stratejinin hükümet politikalarına uyumlu olmasına ve bu politikaları etkileyebilecek hedef ve öncelikleri yansıtmasına büyük özen gösteririz. Hem Ticari Enformasyon hem de İhracatı Teşvik alanlarında kurumların genel stratejilerini şekillendirmelerine destek oluruz. Bunu, kurumsal zemini segmente etme süreci, firma ya da sektörlerin gereksinimlerini karşılayan programlar tasarlamak ve mevcut kaynaklar ve tanımlanan ürün-pazar ya da sektör öncelikleri doğrultusunda net olarak tanımlanan hedeflere sahip spesifik aksiyon planları geliştirmek ve sistematik olarak etkin takip ve değerlendirme araçlarını uygulamak suretiyle gerçekleştiririz.
 
Kapasite geliştirme – İşimizin önemli bir parçası, hem çalışanlar düzeyinde hem de kurumsal düzeyde sürdürülebilir kapasite artışı ve beceri gelişimidir. Kapasite geliştirme hizmetlerimiz şunları kapsamaktadır:

  • Ticari Enformasyon birimlerinin kurulması
  • İhracat Geliştirme Kurumu tarafından desteklenen hedef grupların ya da sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda tasarlanan İhracat Geliştirme programlarının tanımlanması
  • Yalnızca teknik becerilerin geliştirilmesine odaklanan değil, teknik becerilerin (pazar araştırma yöntemleri, standartlar vb.) ve yönetim becerilerinin (liderlik, rehberlik, iş prosesi geliştirme vb.) geliştirilmesi arasında en uygun dengeyi sağlayan eğitim programlarını tasarlama ve yürütme